Regulamin

Postanowienia Ogólne

1.  Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach Serwisu kuriersi.pl przez Firmę Handlowo Usługową KURIERSI Walerych Adam.
2.  Użyte w Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
- Użytkownik- osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonała poprawnej rejestracji w Serwisie kuriersi.pl;
- Usługobiorca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, składająca Zamówienie u Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu, na wykonanie usługi spedycji w rozumieniu kodeksu cywilnego;
- Adres/sy e-mail: odpowiednio adresy poczty elektronicznej służące do dokonywania zawiadomień i składania oświadczeń woli, za wyjątkiem przypadków gdy niniejszy regulamin przewiduje formę pisemną:
dla Usługobiorcy – adres wskazany w formularzu rejestracyjnym;
dla Usługodawcy – kontakt@kuriersi.pl;
- Konsument- osoba fizyczna dokonująca zamówienia Usługi w Serwisie, w celu  niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
- Usługodawca lub Administrator– Firma Handlowo Usługowa KURIERSI Walerych Adam, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 13, 78-120 Gościno, NIP: 671-171-93-78; REGON: 320062967, posiadająca licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy nr 2/2016 LS 0010708, występujący w roli spedytora w rozumieniu kodeksu cywilnego.
- Przesyłka – wszystkie paczki, koperty oraz palety nadane w ramach jednego Zamówienia.
- Odbiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, przyjmująca przesyłkę doręczoną przez Kuriera w ramach realizowanej Usługi kurierskiej.
- Kurier – Zewnętrzna firma świadcząca Usługi kurierskie: w szczególności Kurier DPD, Kurier K-EX, lub inna firma kurierska współpracująca z Usługodawcą oraz Osoba świadcząca Usługi kurierskiej w imieniu tej firmy działająca na podstawie zawartej z nią umowy.
- List przewozowy, Protokół odbioru – dokument stanowiący dowód przekazania Przesyłki Kurierowi w celu zrealizowania Usługi Kurierskiej.
- Etykieta – dokument dołączany do każdej Przesyłki. W przypadkach Usługi kurierskiej wykonywanej za pomocą Kuriera DPD część Etykiety lub jej kopia może zastąpić List przewozowy i staje się dowodem przekazania Przesyłki Kurierowi w celu zrealizowania Usługi kurierskiej.
- Usługa  – usługa zamawiana za pośrednictwem Serwisu wykonywana przez Kuriera polegająca na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu Przesyłek, a także wykonywaniu usług dodatkowych świadczonych zgodnie z regulaminem danego Kuriera.
- Zamówienie – zlecenie spedycji Przesyłki złożone Usługodawcy przez Usługobiorcę za pośrednictwem Serwisu kuriersi.pl
- Dni robocze - nie obejmują sobót, niedziel, a także dni ustawowo wolnych od pracy chyba, że ustalono inaczej.
- Serwis – Serwis Internetowy dostępny pod adresem www.kuriersi.pl wraz z jego funkcjonalnością.
- Konto – udostępnione Użytkownikowi lub Usługobiorcy przez Serwis po dokonaniu rejestracji miejsce na serwerze, na które Użytkownik wprowadza swoje Dane osobowe i w ramach którego administruje Danymi. W ramach konta Użytkownik, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, uzyskuje możliwość zlecenia zamówienia wszystkich Usług dostępnych w ramach Serwisu;
- Panel Klienta- funkcjonalność, w ramach której Użytkownik po zalogowaniu przy użyciu nadanego mu loginu i hasła, może zarządzać swoimi Danymi Osobowymi, zamawiać Usługi oraz korzystać z innych funkcjonalności dostępnych w Serwisie.
- Baza Kont - zbiór Danych Osobowych oraz innych danych przypisanych do danego konta zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników, które za zgodą Użytkowników są gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, w ramach Usług świadczonych przez kuriersi.pl;
- Cennik Standardowy – aktualna oferta cenowa Usług umieszczona na stronie internetowej Serwisu pod adresem;,
- Cennik Indywidualny – cennik obowiązujący Usługobiorcę po przyznaniu mu przez Usługodawcę warunków specjalnych zamawiania usług w Serwisie.
- PrePaid – usługa oferowana Usługobiorcy, polegająca na możliwości dokonania przedpłaty i zgromadzenia środków na Koncie PrePaid w celu ich późniejszego wykorzystania w Serwisie.
- Konto PrePaid - przypisane danemu Usługobiorcy konto, zawierające środki płatnicze do wykorzystania w Serwisie.
- Bramka płatnicza - bezpieczna platforma płatności internetowych obsługiwana przez operatora Dotpay S.A.
- Dane Osobowe - zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem www.kuriersi.pl informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez  kuriersi.pl w celu prawidłowego świadczenia Usług oraz innych celach operacyjnych i marketingowych;

3. Do usług kurierskich zamawianych za pośrednictwem serwisu kuriersi.pl zastosowanie mają regulaminy Kurierów dostępne na ich stronach internetowych.

I  Usługi

1.  Usługodawca w ramach działalności swego przedsiębiorstwa wykonuje za wynagrodzeniem Usługi związane z pośrednictwem w przewozie Przesyłek, stanowiące usługi spedycji w rozumieniu kodeksu cywilnego, przy pomocy Serwisu kuriersi.pl.

2.  Za pomocą Serwisu kuriersi.pl Użytkownicy zlecają drogą elektroniczną wykonanie usług pośrednictwa w transporcie krajowym i zagranicznym przesyłek towarowych.

3.  Użytkownik, korzystając z Serwisu kuriersi.pl dokonuje rejestracji, która polega na założeniu Konta w Serwisie oraz zawarciu przez Użytkownika umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Usługodawcą. Rejestracja ta  jest bezpłatna.

4.  Usługobiorcy bez dokonywania rejestracji mogą dokonywać zamówień jedynie wyszczególnionych usług w Serwisie.

5.  Dokonanie rejestracji w Serwisie kuriersi.pl następuje po dokonaniu akceptacji niniejszego Regulaminu, co wiąże się z wyrażeniem zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązaniem do ich przestrzegania.

6.  Rejestracja Użytkownika  w Serwisie jest dokonywana za pośrednictwem formularza rejestracyjnego i zostaje potwierdzona wiadomością przesłaną na adres e-mail wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym.

7.  Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie dostępu do funkcjonalności serwisu kuriersi.pl zawarta zostaje na czas nieokreślony.

8.  Usługodawca zleca Kurierowi wykonanie Usługi kurierskiej dotyczącej Przesyłki wskazanej przez Usługobiorcę. Wybór przewoźnika wykonującego usługę kurierską dokonywany jest przez Usługobiorcę spośród Kurierów oferowanych przez Usługodawcę. W przypadku braku możliwości wykonania usługi przez wybranego przez Usługobiorcę Kuriera, Usługodawca ma prawo wybrać innego Kuriera do przewozu przesyłki, przy czym cena Usługi zamówionej przez Usługobiorcę pozostaje na tym samym wybranym poziomie.

9.  Z Kontem związane są wszystkie dodatkowe mechanizmy aktualnie dostępne w Serwisie, takie jak: powiadomienia o zmianie statusu realizowanego zamówienia za pośrednictwem poczty email, śledzenie nadanych przesyłek, sprawdzanie poprawności kodów pocztowych.

10.  Wobec Użytkowników posiadających odrębne umowy z Kurierami, Usługodawca świadczy również, na zasadach określonych w punkcie XIII niniejszego regulaminu, usługi ograniczające się jedynie do zakresu wskazanego w punkcie XIII ppkt. 1.

II  Obowiązki Usługobiorcy


1.  Usługobiorca zobowiązuje się do zapłaty Usługodawcy wynagrodzenia za zamówioną usługę ustaloną na podstawie Cennika Standardowego  lub Indywidualnego, w zależności do dokonanego wyboru.

2.  Ponadto Usługobiorca zobowiązuje się, że:
1.  Przesyłka zostanie wydana Kurierowi we wskazanym w Zamówieniu miejscu. Dowodem takiego wydania jest List przewozowy, Protokół odbioru lub Etykieta, które stanowią podstawę ewentualnych reklamacji,
2.  Wydrukuje i przekaże Kurierowi podczas odbioru Przesyłki Etykietę i/lub List przewozowy i/lub Protokół odbioru,
3.  Sprawdzi właściwe zapakowanie i zabezpieczenie Przesyłki, zgodnie z zasadami przyjętymi w regulaminie Kuriera wybranego do wykonania Usługi.
4.  Przesyłka nie będzie zawierała przedmiotów zabronionych wskazanych w regulaminie Kuriera.
5.  Powiadomi Odbiorcę o wysłaniu Przesyłki, a także o konieczności zapewnienia odpowiednich narzędzi, urządzeń lub osób niezbędnych do rozładunku Przesyłki.
6.  Poinformuje Odbiorcę, że w przypadku ubytku lub uszkodzenia doręczanej Przesyłki zobowiązany jest on do bezzwłocznego sporządzenia protokołu szkody w obecności przedstawiciela Kuriera (protokół powinien zostać czytelnie podpisany przez przedstawiciela Kuriera doręczającego Przesyłkę oraz przez Odbiorcę).

3.  Usługobiorcy nadający przesyłki u Kurierów z wykorzystaniem udostępnionych im numerów płatnika przypisanych Usługodawcy, obciążeni będą kosztami nadania takich przesyłek zgodnie z Cennikiem Standardowym, nawet jeżeli przesyłki nie będą zarejestrowane przez Usługobiorcę w Serwisie  kuriersi.pl.

4.  Usługobiorcę korzystającego z usług świadczonych drogą elektroniczną obowiązuje zakaz dostarczania do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

III  Odpowiedzialność Usługodawcy


1. Usługodawca jest odpowiedzialny za działania Kurierów, którymi posługuje się przy wykonaniu Usługi w ramach jej wykonania.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie Przesyłki jeżeli powstały one z przyczyn występujących po stronie Usługobiorcy lub Odbiorcy, powstałych bez winy Usługodawcy, z właściwości towaru albo wskutek siły wyższej.
3. Usługodawca ponosi odpowiedzialność, tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Usługi wynikłe z przekazywania środków przez operatora płatności za zamówioną Usługę.
5. W związku z przyjęciem jako integralnej części niniejszego Regulaminu postanowień regulaminów innych Kurierów, z którymi współpracuje kuriersi.pl w zakresie wykonania usługi zamówionej przez Usługobiorcę, wszystkie ograniczenia odpowiedzialności w nich zawarte, w granicach obowiązującego prawa, obejmują również Usługodawcę i ograniczają jego odpowiedzialność.

IV  Zamówienia


1. Zamówienia przyjmowane są przez Serwis kuriersi.pl 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia realizowane są w terminach wskazanych przez danego Kuriera, zgodnie z jego regulaminem/ofertą. W ramach funkcjonalności Serwisu Usługobiorca po dokonaniu wyboru Kuriera i podaniu kodu pocztowego nadawcy otrzymuje w systemie informację o najwcześniejszej możliwej godzinie nadania przesyłki.

2. Zamówienia składane poza Dniami roboczymi będą przyjmowane do wykonania w najbliższym następującym po nich dniu roboczym.

3. Usługobiorca będący Konsumentem przyjmuje do wiadomości, że dokonanie przez niego przy składaniu Zamówienia wyboru wykonania Usługi przed upływem 14 dni od złożenia Zamówienia powoduje, po wykonaniu świadczenia (Usługi) przez Usługodawcę, utratę prawa do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w rozdziale V Regulaminu.

4. Po uznaniu środków na rachunku bankowym Usługodawca bezzwłocznie powiadamia Kuriera o konieczności odbioru Przesyłki od Usługobiorcy, z wyjątkiem nie przewidzianych awarii systemu.

5. W procesie wykonania  Zamówienia Usługobiorca otrzymuje komplet dokumentów  w postaci elektronicznej z możliwością wydruku lub też dokumenty przedkładane są przez Kuriera przy odbiorze przesyłki (w zależności od Kuriera wybranego przez Usługobiorcę). 

6. W zależności od wybranego Kuriera wygenerowany przez Serwis List przewozowy lub Etykieta zostaje wydrukowana przez Usługobiorcę i dołączona do Przesyłki przekazywanej Kurierowi.

7. Dokument z nadania, z podpisem kuriera należy zachować minimum 3 miesiące od daty nadania. 

8. Dane wpisywane przez Usługobiorcę podczas składania zamówienia, zawierać muszą rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym informacje dotyczące wagi, wymiarów zawartości oraz rodzaju opakowania Przesyłki.

9.  Przesyłka musi być zapakowana i zabezpieczona w taki sposób, aby uniemożliwić uszkodzenie jej zawartości, jak i innych Przesyłek przewożonych przez Kuriera. Szczegóły zasad pakowania przedstawione są w trakcie składania zamówienia, a także znajdują się w regulaminach Kurierów, jak również na naszym serwisie w zakładce "pomoc".

10. Przed przyjęciem przez Kuriera Przesyłki może on zażądać jej otwarcia w celu sprawdzenia czy Przesyłka odpowiada informacjom zawartym w Liście przewozowym lub Etykiecie. W przypadku niezgodności Kurier ma prawo odmówić jej przyjęcia. W przypadku stwierdzenia niezgodności przesyłki po jej weryfikacji Usługobiorca zostanie obciążony opłatą za weryfikację zgodnie z Cennikiem.

11. W procesie wykonania  Zamówienia w zależności od wybranej opcji Serwis będzie generował powiadomienia w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty email lub/i wiadomości SMS do Usługobiorcy oraz/lub Odbiorcy o zmianach statusu Przesyłki u Kuriera.
12. Usługobiorcy mają możliwość anulowania Zamówień, co do których nie podjęto jeszcze próby wykonania Usługi Kurierskiej, poprzez przesłanie zawiadomienia na adres kontakt@kuriersi.pl. W przypadku anulowania Zamówienia opłata nie jest naliczana. Jeżeli zamówienie  zostało już wcześniej opłacone, kwota zapłaty zwracana jest na  rzecz Usługobiorcy.

13.  Modyfikacja danych zamówienia odbywa się poprzez anulowanie zamówienia zgodnie z punktem 11 bieżącego rozdziału, a następnie utworzenie nowego zamówienia na podstawie danych wprowadzonych przez Usługobiorcę.

V  Odstąpienie od Umowy (Zamówienia)

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy na prowadzenie Konta lub na świadczenie Usługi, bez z podania przyczyny – w terminie 14 dni od jej zawarcia, jeżeli prześle w tym terminie  oświadczenie o odstąpieniu od Umowy (Zamówienia). Pouczenie zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wzór formularza odstąpienia od umowy tożsamy z załącznikiem do Ustawy o Prawach Konsumenta stanowi  załącznik 2  do niniejszego Regulaminu.

2. Prawo odstąpienia od umowy  nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Usługi, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być wysłane przez Konsumenta w formie pisemnej na adres pocztowy Usługodawcy.

4.  Usługodawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy od Konsumenta, poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Konsumenta.

VI   Załadunek i rozładunek przesyłek

1. W czasie odbioru lub dostarczania Przesyłki, Kurier działający na zlecenie Usługodawcy nie jest zobligowany do dysponowania narzędziami ani innymi zasobami potrzebnymi do odebrania lub dostarczenia Przesyłki, poza pracownikiem dokonującym odbioru lub dostarczania Przesyłki.

2. Każda Przesyłka (lub jej część) wymagająca specjalnych urządzeń do załadunku lub rozładunku będzie przedmiotem przewozu tylko wówczas, gdy takie urządzenia będą dostępne w punktach nadania i odbioru Przesyłki. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Usługobiorcy za szkody spowodowane na skutek załadunku lub rozładunku takiej przesyłki bez specjalnych urządzeń.

VII  Odbiór i doręczanie przesyłek

1. Odbiory Przesyłek wykonywane  są w dni robocze, w godzinach pracy pomiędzy 9:00 a 17:00 o ile nie ustalono inaczej.

2. Wszystkie dokumenty niezbędne do poprawnego wykonania złożonego zamówienia udostępniane są Usługobiorcy w formie elektronicznej do wydruku w Panelu Klienta (w przypadku zarejestrowanego Usługobiorcy) jak również za pośrednictwem poczty email.

3. Podczas odbioru Przesyłek Usługobiorca zobowiązany jest do przekazania Kurierowi wydrukowanego Listu przewozowego lub Etykiety wygenerowanych przez Serwis kuriersi.pl.

4. W placówce Kuriera odebrane Przesyłki zostają weryfikowane z informacjami podanymi w zamówieniu. W przypadku stwierdzenia niezgodności rzeczywistych parametrów Przesyłki z zadeklarowanymi w zamówieniu, kiedy istnieje  możliwość doręczenia takiej Przesyłki do Odbiorcy, Usługobiorca może zostać zobowiązany  do uiszczenia opłaty za dodatkową obsługę, zgodnie z Cennikiem Usługodawcy.

5. Usługodawca może obciążyć Usługobiorcę dodatkowymi kosztami po weryfikacji parametrów przesyłki zadeklarowanych przez Usługobiorcę.

6.  Płatność za Usługę następuje na postawie faktury VAT wygenerowanej przez Serwis. Usługobiorca upoważnia Usługodawcę do automatycznego pokrycia tych kosztów z Konta PrePaid Usługobiorcy lub potrącenia ze zwrotu kwoty pobrań w usłudze COD (cash on delivery).

7. W przypadku gdy Kurierowi nie zostanie przekazana Przesyłka, z przyczyn związanych z Usługobiorcy, Usługodawca - na wyraźną prośbę Usługobiorcy - może zlecić kolejną próbę odbioru Przesyłki. Wszelkie opłaty z tym związane, które mogą zostać doliczone przez Kuriera zgodne z Cennikiem Usługodawcy, pokrywa Usługobiorca. Zapłata dokonywana jest na podstawie wygenerowanej przez Serwis faktury VAT.

8. Wszelkie ewentualne nadpłaty oraz zwroty dokonywane będą przez Usługodawcę poprzez przelanie podlegających zwrotowi kwot za pośrednictwem kanału płatności wykorzystanego przy opłaceniu Zamówienia. Zwrot może nastąpić także za zgodą  Usługobiorcy na przynależne mu Konto PrePaid.

9. Doręczanie przesyłek odbywa się na zasadach określonych odpowiednio w regulaminie  Kuriera wybranego przez Usługobiorcę do wykonania usługi kurierskiej.

10. Jeżeli nic innego nie wynika z regulaminu danego Kuriera przesyłki doręczane są w sposób następujący:
1. przesyłki o wadze do 30 kg doręczane są w systemie door to door,
2. przesyłki przewyższające wagę 30 kg doręczane są według zapisów regulaminów firm kurierskich.

11. W przypadku braku możliwości doręczenia Przesyłki do Odbiorcy zwracana ona będzie do Usługobiorcy po opłaceniu przez niego dodatkowej opłaty za zwrot zgodnej z Cennikiem Standardowym. Płatność następuje na postawie faktury VAT wygenerowanej przez Serwis. Usługobiorca upoważnia Usługodawcę do automatycznego pokrycia tych kosztów z Konta PrePaid Usługobiorcy lub podczas zwrotu kwoty pobrań. Dalszy ewentualny tryb postępowania z przesyłkami nieodebranymi określają regulaminy poszczególnych Kurierów.

12.  Usługodawca może odmówić przyjęcia do przewozu rzeczy, których stan jest wadliwy lub opakowanie niedostateczne albo niemających wymaganego opakowania. Jeżeli cechy przesyłki uniemożliwiające wykonanie usługi ujawniły się po jej odbiorze od nadawcy, Usługodawca może wstrzymać wykonanie usługi i zawiadomić o zaistniałym fakcie Usługobiorcę. Usługobiorca zobowiązany jest  do usunięcia stanu uniemożliwiającego nadanie przesyłki, w szczególności poprzez jej właściwe opakowanie lub zabezpieczenie na własny koszt. Jeżeli Usługobiorca nie dostosował się do wezwania, Usługodawca może od umowy odstąpić, W razie odstąpienia od umowy przez Usługodawcę, Usługobiorca zobowiązany jest do odbioru przesyłki na własny koszt i naprawienia ewentualnej szkody. Usługodawca uprawniony jest do odesłania przesyłki na koszt nadawcy i żądania wynagrodzenia zgodnego z Cennikiem, pomniejszonego o ewentualne korzyści z tytułu braku obowiązku wykonania usługi w całości.
13.  Usługobiorca zobowiązany jest do zapłaty opłat dodatkowych określonych w Cenniku Standardowym z tytułu konieczności neutralizacji szkody spowodowanej przesyłką niebezpieczną lub  nieprawidłowo zabezpieczoną.
14.  Usługobiorca zobowiązany jest do zapłaty opłat dodatkowych określonych Cenniku Standardowym za magazynowanie przesyłki po odstąpieniu od umowy przez Usługodawcę i nieodebraniu przesyłki w wyznaczanym czasie.

VIII  Odbiór i doręczanie Przesyłek z pobraniem gotówki przy odbiorze

1. W przypadku Przesyłek co od których określono formę płatności jako pobranie gotówki przy odbiorze, obowiązuje limit do kwoty 10 000 zł co do jednej przesyłki, chyba że ustalono inaczej.
2. W przypadku odmowy zapłaty kwoty pobrania przez Odbiorcę, Przesyłka nie jest mu przekazywana; a Usługodawca zachowuje prawo do wynagrodzenia jak za Przesyłkę doręczoną. O odmowie zapłaty kwoty pobrania przez Odbiorcę Usługodawca poinformuje Usługobiorcę, a Usługobiorca zobowiązuje się przekazać do Usługodawcy dalsze dyspozycje odnośnie Przesyłki. Przesyłki, wobec których nie ustalono dyspozycji zostaną zwrócone do Usługobiorcy na jego koszt.
3. Pobranie należności od Odbiorcy za doręczoną Przesyłkę odbywa się  w gotówce albo przy pomocy karty płatniczej przy odbiorze w paczkomacie.
4. Zwrot kwoty pobrania planowany jest na 1, 3, 10 lub inną ilość (określoną w momencie składania zlecenia) dni roboczych od dnia doręczenia Przesyłki na rachunek bankowy Usługobiorcy wskazany w momencie składania zlecenia (obowiązuje data przekazania środków z rachunku bankowego Usługodawcy) lub w dniu doręczenia przesyłki na konto Prepaid Użytkownika (opcja dostępna jedynie dla Usługobiorców posiadających Konto Prepaid w Serwisie).
5. W przypadku wybrania opcji wpływu środków z pobrania na saldo, pieniądze mogą być od razu wykorzystywane do regulowania zobowiązań w serwisie lub wypłacone w ciągu 10 dni roboczych od  momentu otrzymania dyspozycji wypłaty przez operatora.
6. Odbiorca przesyłki powinien mieć przygotowaną równą kwotę należną kurierowi za usługę pobrania. Kurier nie ma obowiązku wydawania reszty.

IX  Płatność i dokument zakupu


1. Za wykonywane usługi Usługodawca pobiera opłatę, której wartość określa Cennik. Zapłata za usługi dokonywana jest „z góry” za pośrednictwem bezpiecznej platformy płatności internetowych której operatorem jest Dotpay S.A. Szczegółowy mechanizm dokonywania płatności, sposób składania reklamacji określa regulamin operatora Dotpay S.A. dostępny na stronie:www.dotpay.pl.

2. Usługobiorca może wybrać opcję doręczenia  faktury VAT za zamówioną Usługę. Usługobiorca wyraża zgodę na wystawienie faktury w formie elektronicznej oraz przesłanie jej na adres email Użytkownika, opcja ta dla dostępna jest dla zarejestrowanych Usługobiorców.  Faktura wystawiana jest po dokonaniu zapłaty za składane Zamówienie lub po dokonaniu przedpłaty na konto PrePaid.

3. Wszystkie dokumenty niezbędne do wykonania złożonego zamówienia generowane są oraz udostępniane Usługobiorcy w formie elektronicznej do wydruku w Panelu Klienta (w przypadku zarejestrowanego Usługobiorcy) jak również przesyłane za pośrednictwem poczty email.

4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem prowadzone są za pośrednictwem operatora dotpay.pl.

5. Zwrot wpłaconych środków odbywa się na podstawie korekty do wystawionego dokumentu sprzedaży. Zwrot dokonywany jest niezwłocznie po przesłaniu Usługodawcy podpisanej kopii korekty w formie papierowej wraz z datą jej podpisania.

6. Zwroty wpłaconych środków dokonywane są przy użyciu tego samego kanału płatności, który użyty był przez Usługobiorcę, chyba że strony postanowią inaczej.


X  Przedpłata – PrePaid


1. Zwiększenie salda na Koncie PrePaid dokonuje się poprzez wpłatę środków w Panelu Klienta w zakładce PrePaid.

2. Konto PrePaid posiada limit zgromadzonych środków. Maksymalne saldo wynosi 10 000 PLN.

3. Stan Konta PrePaid uaktualniany jest natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty przez Usługodawcę.

4. Dokonanie zapłaty z Konta PrePaid za składane Zamówienie powoduje natychmiastowe przystąpienie Serwisu do realizacji Zamówienia.

5. Zwrot niewykorzystanych środków z Konta PrePaid następuje po rozwiązaniu Umowy i usunięciu Kont Konta przez Usługodawcę na wskazany przez niego w Panelu Klienta rachunek bankowy.

XI  Wyłączenia z przesyłu


1. Zgodnie z regulaminami Kurierów przesyłanie niektórych przedmiotów za pośrednictwem Usługodawcy jest zabronione. Usługobiorca zobowiązuje się nie przekazywać do spedycji przedmiotów, które znajdują się na listach przedmiotów zabronionych.

2.  Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za skutki naruszenia powyższego ust. 1.

XII  Usługi specjalne dla stałych klientów Serwisu


1. Wobec Usługobiorców posiadających indywidualne umowy z Kurierami oraz przyznane na ich podstawie numery klienta lub numer SAP, Usługobiorca świadczy usługi polegające na możliwości dostępu do automatycznych mechanizmów Serwisu kuriersi.pl. Pozwalają one na  automatyczne przygotowanie listów przewozowych i składanie zamówień w systemach Kurierskich obsługiwanych przez kuriersi.pl.

2. Świadczenie usług opisanych w punkcie poprzedzającym odbywa się po wpisaniu przez Usługobiorcę w Serwisie kuriersi.pl otrzymanego od Kuriera, na mocy indywidualnej umowy, numeru klienta lub numeru SAP.

3. Opłata za usługi opisane w pkt 1 wynosi 1,00 PLN +VAT  (1,23 zł brutto) w stosunku do jednej Przesyłki.

4. Opłata za usługę pobierana jest z konta PrePaid Usługobiorcy. Warunkiem skorzystania z usługi jest posiadanie na koncie PrePaid środków na jej pokrycie.

5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie, do świadczenia usług o których mowa w pkt 1 stosuje się odpowiednio pozostałe zapisy niniejszego Regulaminu.

XIII  Rozwiązanie umowy i usunięcie konta z Serwisu


1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (umowa o prowadzenie Konta) może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie następuje poprzez przesłanie informacji o wypowiedzeniu na adres e-mail odpowiednio Użytkownika lub Usługodawcy albo w formie pisemnej na adres właściwy dla korespondencji.
2. Z chwilą upływu okresu wypowiedzenia umowa ulega rozwiązaniu, a Konto zostaje usunięte z Serwisu.

3. Usługodawca ma prawo do czasowego zablokowania Konta Użytkownika lub zawieszenia możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu, który łamie  postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie usług (prowadzenia Konta) ze skutkiem natychmiastowym:
- w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika,
-  wykorzystywania Usług dostępnych w Serwisie do łamania prawa.

5. Usunięcie Konta równoznaczne jest dla tego Użytkownika z bezpowrotną utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego Konta danych.

6. Usunięcie Danych nie oznacza automatycznego usunięcia Danych Osobowych z Bazy Kont. Po usunięciu lub zablokowaniu Konta kuriersi.pl Dane Osobowe Użytkowników Portalu przetwarzane są w zakresie określonym w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu:
- należytego rozliczenia usług zmówionych przez Usługodawcę,
- należytego zakończenia wykonywania usług na rzecz Usługobiorcy,
- rozpatrzenia reklamacji,
- własnej sprawozdawczości finansowej i podatkowej.

7. Usunięcie konta nie zwalnia Usługobiorcy z uregulowania należności wobec Usługodawcy.

XIV  Kredytowanie usług


1. Użytkownik będący przedsiębiorcą, na podstawie pozytywnej decyzji Usługodawcy może uzyskać dostęp do zamawiania usług w Serwisie z odroczonym terminem płatności (udzielenie kredytu kupieckiego), w takim przypadku płatności za zamówione usługi dokonywane są po ich wykonaniu w cyklach rozliczeniowych zgodnie z ust. 4 poniżej. Przyznanie Użytkownikowi, tego uprawnienia, dokonywane jest pod warunkiem przesłania Usługodawcy kompletu dokumentów firmowych. Decyzja o przyznaniu uprawnienia należy do wyłącznego uznania Usługodawcy i poprzedzona jest procedurą weryfikacyjną, której musi się podać zainteresowany Użytkownik. Szczegóły procedury weryfikacyjnej, przekazywane są indywidualnie na adres e-mail zainteresowanego Użytkownika.

2. Użytkownicy posiadający dostęp do kredytu kupieckiego korzystają z usług Serwisu według Cennika indywidualnego.

3. Płatności za usługi w opcji kredytu kupieckiego dokonywane są według terminów zawartych w fakturach VAT wystawianych przez Usługodawcę. Płatności dokonywane mogą być na podstawie wystawionych faktur VAT jeden, dwa lub cztery razy w ciągu miesiąca, w zależności od ustaleń dokonanych z przedstawicielem Usługodawcy.

4. Usługodawca ma prawo weryfikować koszty usług w przypadku podania przez Usługobiorcę błędnych parametrów dotyczących Przesyłek, które mają wpływ na cenę usługi.

5. Klienci nie mogą zmieniać danych używanych do faktur VAT bez uprzedniego przesłania aktualnych dokumentów rejestrowych.

6. Usługobiorcy o których mowa w ust. 1, wyrażają zgodę na otrzymywanie faktur VAT wyłącznie w wersji elektronicznej. Usługobiorcy mają prawo zgłosić zastrzeżenia do wystawionej faktury VAT w ciągu 7 dni od otrzymania tej faktury, co nie zwalnia ich z obowiązku zapłaty w terminie zawartym w fakturze.

7. Reklamacje złożone za uszkodzone, zagubione lub zweryfikowane przesyłki nie zwalniają z obowiązku zapłaty faktury VAT. Ewentualne uznanie reklamacji, rozliczone zostanie przez Usługodawcę na kolejnej fakturze VAT.

8. W przypadku gdy Usługodawca nie naliczył należnych kosztów wysyłki do danego okresu rozliczeniowego, ma prawo doliczyć je do jednej z następnych faktur VAT.

9. Brak płatności za daną fakturę VAT w ciągu 14 dni od daty jej wystawienia powoduje blokadę Konta. Odblokowanie Konta może nastąpić na wniosek Usługobiorcy po uregulowaniu przez niego wszystkich zobowiązań wobec Usługodawcy. Za odblokowanie konta pobierana jest opłata zgodna z Cennikiem Indywidualnym.

10. Usługodawca ma prawo do potrącenia z należności Usługobiorcy, kwot z tytułu niezapłaconych faktur VAT za usługi wykonane na rzecz tego Usługobiorcy.

11. Od niezapłaconych faktur VAT naliczane są odsetki w wysokości ustawowej.

XV  Opłaty z tytułu nieterminowych płatności.

1.   Usługobiorca jest zobowiązany do terminowej zapłaty wszelkich opłat związanych z zamówieniem Usług naliczonych zgodnie z Cennikiem oraz Regulaminem, w tym opłat dodatkowych związanych z weryfikacją parametrów przesyłki.

2.   W przypadku braku zapłaty należności we wskazanym terminie Usługodawca podejmie działania w celu ich dochodzenia:
- po upływie 21 dni od terminu zapłaty wysłane zostanie I wezwanie do zapłaty;
- jeżeli usługobiorca nie zapłaci wymagalnych kwot w terminie kolejnych 14 dni Usługodawca wyśle II wezwanie do zapłaty.
- koszt monitu (list polecony ZPO) dla konsumenta wynosi 8,13 zł netto (10 zł brutto); koszt monitu (list polecony ZPO) dla usługobiorcy wynosi 24,39 zł netto (30 zł brutto)

3.   W razie bezskuteczności wezwań do zapłaty Usługodawca może zlecić dochodzenie wierzytelności zewnętrznej firmie windykacyjnej lub skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

4.   Usługobiorca nie dokonujący płatności obciążony zostanie odsetkami oraz opłatami z tytułu działań windykacyjnych podjętych przez Usługodawcę lub firmę windykacyjną, w szczególności opłatami z tytułu wezwań do zapłaty, określonymi w Cenniku Standardowym.

5.   Usługobiorca będący przedsiębiorcą obciążony zostanie dodatkowo bez wezwania, kwotą rekompensaty za koszty odzyskiwania należności stanowiącą równowartość kwoty 40 euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym należność stała się wymagalna, zgodnie z Ustawą o terminach zapłaty

XVI  Reklamacje


1. Usługobiorca może zgłosić reklamację poprzez wniesienie zgłoszenia reklamacyjnego do Usługodawcy.

2.  W przypadku gdy zgłoszenie reklamacyjne będzie dotyczyło niewłaściwego wykonania Usługi kurierskiej przez Kuriera, Usługodawca podejmie czynności potrzebne do zabezpieczenia praw Usługobiorcy lub osoby przez niego wskazanej względem Kuriera oraz podejmie czynności potrzebne do uzyskania zwrotu nienależnie pobranych sum z tytułu należności związanych z Usługą kurierską, w szczególności przekaże zgłoszenie reklamacyjne Kurierowi celem jego rozpatrzenia.

3.  Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać zgłoszone w terminie oraz zawierać elementy i dokumenty przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Usługodawca zaleca jednak aby zgłoszenie zostało zgłoszone na protokole reklamacyjnym w terminie 5 dni od daty odbioru Przesyłki w przypadku stwierdzonego ubytku lub uszkodzenia Przesyłki, oraz 14 dni od daty nadania Przesyłki w przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki lub niezrealizowania zamówienia oraz zawierało:
 

w przypadku opóźnienia doręczenia Przesyłki lub braku doręczenia przesyłki:

- czytelnie wypełniony protokół reklamacji,
- oryginał Listu przewozowego lub Etykiety,
- dowód uiszczenia wszelkich opłat i należności względem Usługodawcy,
 

w przypadku ubytku lub uszkodzenia Przesyłki dodatkowo:

- kopię protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności przedstawiciela Kuriera,

- udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości, w postaci faktury zakupu przedmiotu, którego dotyczyła szkoda (dotyczy również w przypadku Przesyłek szczególnie wartościowych) lub kalkulacji kosztów jego wytworzenia sporządzoną przez głównego księgowego lub osoby uprawnione do reprezentacji, 

– w przypadku producentów lub faktury za naprawę lub szczegółowy kosztorys naprawy,

- w przypadku uszkodzenia zawartości przesyłki, kopię protokołu szkody spisanego do 7 dni od doręczenia przesyłki

w przypadku gdy naprawa została wykonana,

- udokumentowaną kwotę roszczenia,
- wykaz załączonych dokumentów.


4.  Zgłoszenia reklamacyjne należy przesyłać w formie pisemnej na adres: Firma Handlowo Usługowa KURIERSI Walerych Adam, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 13, 78-120 Gościno.
5. Spostrzeżenia dotyczące nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu kuriersi.pl należy przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.kuriersi.pl.
6. Roszczenia Usługobiorcy wobec Usługodawcy z tytułu zawieranej umowy o świadczenie usług spedycyjnych przedawniają się z upływem roku. Termin przedawnienia zaczyna biec: w wypadku roszczeń z tytułu uszkodzenia lub ubytku przesyłki - od dnia dostarczenia przesyłki; w wypadku całkowitej utraty przesyłki lub jej dostarczenia z opóźnieniem - od dnia, w którym przesyłka miała być dostarczona; we wszystkich innych wypadkach - od dnia wykonania zlecenia.

7.  Na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności zaś ustawy prawo przewozowe oraz ustawy prawo pocztowe, nadawcy oraz odbiorcy (adresatowi), przysługuje także prawo złożenia reklamacji oraz dochodzenia roszczeń bezpośrednio od Kuriera.

XVII  Dane osobowe


1.  W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez administratora kuriersi.pl zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz określonymi w Polityce Prywatności.

2.  Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Usługodawcę, z wykorzystywaniem przestrzeni serwerowej udostępnionej przez zewnętrzną firmę hostingową.

3.  Usługodawca jako Administrator Danych Osobowych (dalej Administrator) dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

4.  Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,  dokonania rozliczeń z Użytkownikiem, marketingu usług własnych, a także w innych prawnie dopuszczalnych celach.

5.  Administrator ma prawo uzależnić świadczenie Usług na rzecz Użytkownika od uprzedniego potwierdzenia przez niego zgodności Danych Osobowych stosownymi dokumentami poprzez przesłanie, np. kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nadesłanie kserokopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kserokopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości, kuriersi.pl może odmówić świadczenia usług dostępnych w Serwisie, może również zablokować Konto do czasu wyjaśnienia wątpliwości, a w przypadku nienadesłania kopii dokumentu w wyznaczonym terminie kuriersi.pl może usunąć Konto.

6.  Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach ustaw, jak również żądania ich usunięcia z bazy Kont.

7.  Użytkownik ma obowiązek aktualizować Dane Osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych Danych Osobowych.

8.  W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika Konta w formularzu rejestracyjnym (również na skutek zgłoszenia dokonanego przez innego Użytkownika) Administrator (niezależnie od postanowień powyższych) uzyskuje uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
- wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych Danych Osobowych bądź aktualizacji Danych Osobowych,
- skierowania do Użytkownika ostrzeżenia;
- zablokowania dostępności dla Użytkownika wybranych Usług w Serwisie;
- zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy;
- bezpowrotnego usunięcia Konta.

9.  Administrator uprawniony jest do udostępniania Danych Osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Administrator nie udostępnia wbrew prawu danych oraz Danych Osobowych innym podmiotom, w szczególności nieuprawionym Osobom.

10. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Administratora w celach innych niż niezbędne do świadczenia Usług, Użytkownik może zgłosić Usługodawcy żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych.

11. Usunięcie danych osobowych w sytuacji opisanej w ust. 10 następuje na pisemny wniosek Użytkownika i jest realizowane do 30 dni od wpływu wniosku.

XVIII  Wymagania techniczne do korzystania z Serwisu


1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługobiorca są następujące:
-  połączenie z siecią Internet,
-  przeglądarka internetowa:
    Internet Explorer w wersjach 7.0 i wyższych
    Chrome w wersjach 5.0 i wyższych.2
    Firefox w wersjach 3.0 i wyższych
    Opera w wersjach 9.0 i wyższych.

2.  Według najlepszej wiedzy Usługodawcy możliwa jest również współpraca z systemem teleinformatycznym za pośrednictwem innych przeglądarek niż wymienionych w ust. 1, jednakże jedynie powyższe przeglądarki objętą są zapewnieniem Usługodawcy prawidłowego działania systemu teleinformatycznego.
XIX Postanowienia końcowe
1. Strony związane są treścią Regulaminu obowiązującą w dniu złożenia Zamówienia.

2. Aktualny regulamin oraz wersje regulaminów obowiązujące uprzednio zamieszczone są  na stronie Usługodawcy pod adresem www.kuriersi.pl/regulamin. Użytkownik może swobodnie pozyskać lub zapisać regulamin poprzez pobranie pliku ze strony Usługodawcy.

3. Usługodawca uprawniony jest do zmiany regulaminu.

4. Dokonanie zmiany Regulaminu przez Usługodawcę nie jest skuteczne wobec Zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu, chyba że obydwie strony wyrażą zgodę na stosowanie do tej umowy aktualnie obowiązującej wersji Regulaminu.

5. Usługodawca poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu oraz o nowej treści regulaminu w formie elektronicznej. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie regulaminu Użytkownik  nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez niego zaakceptowane. Wypowiedzenie warunków umowy następuje poprzez zawiadomienie Usługodawcy o wypowiedzeniu warunków umowy, na podany w powiadomieniu adres elektroniczny. Jednocześnie Usługobiorca zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia wypowiedzenia umowy, w terminie 14 dni od powiadomienia o wypowiedzeniu w formie elektronicznej.

6. W sprawach nieuregulowanych wprost w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo przewozowe.

7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2016 r. 

ZAŁĄCZNIK 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia [1]
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.


Instrukcja wypełniania:
1. Proszę wpisać jeden z następujących fragmentów tekstu w cudzysłowie:
w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, dostarczanie energii cieplnej lub dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym: "zawarcia umowy.";
w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): "w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.";
w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno: "w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.";
w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach: "w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.";
w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony: "w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.".
2. Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.
3.Jeżeli umożliwiają Państwo konsumentowi wypełnienie i przesłanie informacji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na Państwa stronie internetowej, proszę wpisać, co następuje: "Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [proszę wstawić adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).".
4. W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie zaproponowali Państwo, że odbiorą rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, proszę wpisać, co następuje: "Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.".
5. Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:

a) proszę wpisać:
- "Odbierzemy rzecz"; lub
- "Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub... [proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres pocztowy, w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy], niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.";

b) proszę wpisać:
- "Ponosimy koszty zwrotu rzeczy.";
- "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.";
- Jeżeli w przypadku umowy zawieranej na odległość nie oferują Państwo ponoszenia kosztów zwrotu rzeczy, a rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą: "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy:... PLN [proszę wpisać kwotę]"; lub jeżeli nie można, rozsądnie oceniając, wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy: "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około... PLN [proszę wpisać kwotę]."; lub
- Jeżeli, w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, a dostarczono ją do miejsca zamieszkania konsumenta w chwili zawarcia umowy: "Odbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt"; oraz
c) proszę wpisać: "Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.".
6. W przypadku umów dotyczących świadczenia usług lub dostarczania wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub dostarczania energii cieplnej, proszę wpisać, co następuje: "Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług lub dostarczania wody/gazu/energii elektrycznej/ energii cieplnej [niepotrzebne skreślić] przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.".


ZAŁĄCZNIK 2. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Do
Firma Handlowo Usługowa KURIERSI Walerych Adam
ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 13
78-120 Gościno

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

REGULAMIN OBOWIĄZUJE OD 25.03.2016

Niezależnie od regulaminu naszego serwisu obowiązują Państwa również regulaminy Regulaminy Przewoźników:
Regulamin świadczenia usług krajowych przez firmę DPD Polska Sp. z o. o.
Regulamin świadczenia usług międzynarodowych przez firmę DPD Polska Sp. z o. o.
Regulamin świadczenia usług przez firmę UPS Polska Sp. z o. o.
Regulamin świadczenia usług przez firmę Paczkomaty InPost Sp. z o. o.
Regulamin świadczenia usług przez firmę GEIS Sp. z o. o.
Regulamin świadczenia usług przez firmę General Logistics Systems Poland Spółka z o.o.
Regulamin świadczenia usług międzynarodowych przez firmę FedEx Sp. z o.o.
Regulamin świadczenia usług krajowych przez firmę FedEx Sp. z o.o.
Regulamin świadczenia usług przez firmę InPost Sp. z o.o.
Regulamin świadczenia usługi „PACZKOMATY 24/7” przez InPost Sp. z o. o.
Regulamin świadczenia usług przez DHL

Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x